Thời khóa biểu

 THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 03-04 NĂM 2018

Lớp
Thời Gian
Ngày Khai Giảng
Khóa Học
PHP-28 Thứ 2-4(18:00-21:00) 11/04/2018 PHP&MYSQL
PHP-27
Thứ 5-7(18:00-21:00)
15/03/2018
PHP&MYSQL
Tester-35
Thứ 2-5(18:00-21:00)
26/03/2018
Tester
Java-Android27
Thứ 4-7(18:00-21:00)
24/03/2018
Java-android
C#318(.Net)
Thứ 3-5(18:00-21:00)
27/03/2018
.Net
Angula JS-3
Thứ 3-7(18:00-21:00)
17/04/2018
Angula JS2,3
C/C++-07
Online
15/03/2018
LT C/C++
iOS13
Thứ 4-6(18:00-20:30)
24/04/2018
LT iOS

 

0985 95 0895