Khóa Backend lập trình PHP framework Laravel

Lập trình PHP là gì?

PHP - viết tắt hồi quy của "Hypertext Preprocessor", là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm sinh ra mã html trên client. PHP chạy trên môi trường Webserver và lưu trữ dữ liệu thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu nên PHP thường đi kèm với Apache, MySQL và hệ điều hành Linux (LAMP).

Vì sao nên học lập trình PHP

– Khả năng ứng dụng của lập trình PHP hiện nay rất lớn. Ngôn ngữ PHP là một trong những ngôn ngữ phổ biến hàng đầu thế giới sử dụng trong lập trình web.

-  Ưu điểm là dễ dàng cài đặt, miễn phí và nhanh chóng.

– PHP có cơ sở dữ kiệu phong phú là yếu tố quan trọng mà các trang web yêu cầu nên càng được kết nối, sử dụng mạnh mẽ hơn.

– Phổ biến với tất cả các hệ điều hành, máy chủ đang được sử dụng, dễ dàng kết hợp với các cơ sở dữ liệu, được sử dụng rộng rãi.

- Cộng đồng sử dụng lớn, có nhiều diễn đàn, blog, group cùng trao đổi và thảo luận

– Tài liệu học PHP rất phổ biến, nguồn tài nguyên về PHP là rất lớn thuận tiện cho học tập và nghiên cứu

Những ai nên học lập trình PHP

- Những người yêu thích lập trình, đặc biệt là lập trình backend tạo ra những chức năng mới, thích làm việc với hệ cơ sở dữ liệu

- Những bạn đang theo lập trình front-end muốn phát triển thành lập trình viên full-stack

NỘI DUNG CHI TIẾT

Bài 1: Nhập môn PHP cơ bản

Cài đặt Localhost Server Xampp

Giới thiệu và làm quen với PHP

Toán tử trong PHP, Biểu thức điều kiện, Vòng lặp

Các phương thức truyền dữ liệu

Hàm trong PHP, Form, POST, GET

Thực hành

Bài 2: Ngôn ngữ PHP – Array, Cookie, Session

Mảng và các hàm hỗ trợ Mảng

Phiên làm việc Session trong PHP

Cookie trong PHP

Thực hành

 

 

Bài 3: Ngôn ngữ PHP – Hướng đối tượng

Tổng quan về Lập trình Hướng đối tượng trong PHP

Lớp (Class) & Đối tượng (Object)

Phương thức (Method)

Thuộc tính (Attributes)

Kế thừa (Inheritance)

Thực hành

 

Bài 4: Hệ quản trị CSDL MySQL

Khái niệm về Cơ sở dữ liệu MySQL (Database)

Các kiểu dữ liệu trong MySQL

Các thuộc tính: NULL, AUTO_INCREMENT, UNSIGNED, PRIMARY KEY,…

Tạo Cơ sở dữ liệu (Database)

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phpmyadmin

Các thành phần trong câu lệnh truy vấn sql

Thực hành

Bài 5: Hệ quản trị CSDL MySQL

CREATE DATABASE, CREATE TABLE, ALTER TABLE

INSERT INTO, SELECT, UPDATE, DELETE

WHERE, AND, OR, LIKE, IN, ORDER BY, LIMIT, JOIN (LEFT, RIGHT, INNER)

Kết nối tới MySQL Server

Kết nối tới Database, SELECT Language

Fetch Data, Fetch Rows

Thực hành

Bài 6: Mô hình MVC

Khái niện về Controller

Khái niệm về View

Khái niệm về Model

Cái nhìn tổng quát về mô hình MVC & Ứng dụng thực tế

Thực hành

 

 

 

Bài 7: Project - Dự án website thương mại điện tử

Xây dựng framework MVC hướng đối tượng. Thực hiện website thương mại điện tử trên nền framework này

Design Cơ sở dữ liệu (CSDL)

Bảng người dung

Bảng Danh mục sản phẩm

Bảng Sản phẩm

Bảng Tin tức

Bảng Giỏ hang

Bảng chi tiết giỏ hàng

Bài 8: Project - Dự án website thương mại điện tử​ (tiếp)​​​​​​

Xây dựng trang backend

Xây dựng chức năng Đăng nhập

Phân bố cục layout bằng bootstrap

Xây dựng chức năng Đăng xuất

Xây dựng chức năng Quản lý Thành viên

Hiển thị danh sách thành viên, phân trang

Thêm mới thành viên

Sửa thông tin thành viên

Xóa thành viên

 

Bài 9: Project - Dự án website thương mại điện tử​ (tiếp)​​​​​​

Xây dựng trang backend

Xây dựng chức năng Quản lý Thành viên

Hiển thị danh sách thành viên, phân trang

Thêm mới thành viên

Sửa thông tin thành viên

Xóa thành viên

Xây dựng chức năng quản lý danh mục

Hiển thị danh sách danh mục, phân trang

Thêm mới danh mục

Sửa thông tin danh mục

Xóa danh mục

Bài 10: Project - Dự án website thương mại điện tử ​(tiếp)​​​​​​

Xây dựng trang backend

Xây dựng chức năng Quản lý tin tức

Hiển thị danh sách tin tức, phân trang

Thêm mới tin tức

Sửa thông tin tin tức

Xóa tin tức

Xây dựng chức năng quản lý sản phẩm

Hiển thị danh sách sản phẩm, phân trang

Thêm mới sản phẩm

Sửa thông tin sản phẩm

Xóa sản phẩm

Bài 23: Project - Dự án website thương mại điện tử ​(tiếp)​​​​​​

Xây dựng trang Frontend

Phân bố cục trang frontend

Xây dựng chức năng danh sách danh mục

Xây dựng chức năng hỗ trợ trực tuyến

Xây dựng chức năng tin tức nổi bật

Xây dựng chức năng trang tin tức

Xây dựng chức năng trang chi tiết tin tức

Bài 12: Project - Dự án website thương mại điện tử ​(tiếp)​​​​​​

Xây dựng trang Frontend

Xây dựng chức năng trang sản phẩm

Sản phẩm mới, danh mục sản phẩm …

Xây dựng chức năng giỏ hang

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

Đặt hàng online

Bài 13: Project - Dự án website thương mại điện tử ​(tiếp)​​​​​​

Xây dựng trang Frontend

Rewrite URL

Giới thiệu lý thuyết về rewrite url

Áp dụng thực hiện rewrite url project

Xây dựng chatbox

Xuất bản website lên server

Đăng ký domain + hosting

Cấu hình domain

Restore database lên hosting

Sử dụng FTP để upload mã nguồn lên hosting

Cấu hình thông số kết nối để website hoạt động

Bài 14: Framework Laravel

Giới thiệu

Composer là gì

Cách sử dụng composer

Hướng dẫn cài đặt laravel

Tìm hiểu cấu trúc của laravel 5.x

Các khái niệm trong laravel: Routing, Requests & Input, Views & Responses, Controllers, Errors, Security, Forms, Pagination, Authentication, Session, Validation …

Bài 15: Framework Laravel (tiếp)

Thao tác với CSDL

Schema Builder

Query Builder

Eloquent ORM

Migrations & Seeding

Xây dựng project – phần backend

Xây dựng trang đăng nhập, đăng xuất

Phân bố cục layout admin

Xây dựng chức năng quản lý thành viên: hiển thị danh sách, thêm, sửa, xóa thành viên (Sử dụng Query Builder)

Bài 16: Framework Laravel (tiếp)

Xây dựng project – phần backend

Xây dựng chức năng quản lý danh mục: hiển thị danh mục, thêm, sửa, xóa danh mục (Sử dụng Model)

Xây dựng chức năng quản lý tin tức

Hiển thị danh sách tin tức, phân trang

Thêm mới tin tức

Sửa tin tức

Xóa tin tức

 

 

Bài 17: Framework Laravel (tiếp)

Xây dựng project – phần frontend

Phân bố cục layout frontend

Xây dựng chức năng tin nổi bật

Xây dựng chức năng danh mục tin tức

Xây dựng chức năng tin tức mới thuộc danh mục để hiển thị ở trang chủ

Xây dựng trang danh sách tin tức

Xây dựng trang chi tiết tin tức

Bài 18: Framework Laravel (tiếp)

Xây dựng project – phần frontend

Xây dựng trang danh sách tin tức

Xây dựng trang chi tiết tin tức

Rewrite URL trong laravel

Xây dựng Helper

 

 

 

Bài 19: Test cuối khóa

Hường nghiệp

Buổi 20: Tổng kết khóa học

 

HỌC PHÍ: 3.500.000 VNĐ

Ưu đãi khi đăng ký nhiều khóa: giảm 500.000vnđ/học viên/khóa

Khóa học liên quan

0985 95 0895