Các thuộc tính trong HTML

Thuốc tính trong HTML

- Tất cả các phần tử trong HTML đều có thể có các thuộc tính

- Các thuộc tính bao gồm các thông tin về phần tử

- Các thuộc tính luôn chứa trong thẻ mở

- Các thuộc tính có định dạng: tên thuộc tính=”giá trị”.

1. Ví dụ về thuộc tính href:

Sẽ có kết quả:

2. Ví dụ về các thuộc tính cơ bản:

Sẽ có kết quả:

- Thuộc tính: lang=”en” dùng để khai báo ngôn ngữ của trang web.

- Thuộc tính: charset=”UTF-8” dùng để chỉ định mã hoá ký tự cho tài liệu HTML

- style=”text-align: center” dùng để định kiểu cho thẻ div( ở ví dụ này là căn giữa)

- src=”images/php.jgp” dùng để chỉ ra đường dẫn của ảnh

- alt=”không thẻ tải ảnh” dùng để hiển thị nội dung khi đường dẫn ảnh sai hoặc không thẻ tải ảnh.

- width=”450px” dùng để định chiều rộng của ảnh

- height=”380px” dùng để định chiều cao của ảnh

Nguồn: https://www.devpro.edu.vn

0985 95 0895