Các phần tử trong HTML

- Một thẻ HTML thường bao gồm cặp thẻ đóng và mở, với nội dung được chèn ở giữa: <tagname> content </tagname>.

- Những phần tử không có nội dung thì được gọi là những phần tử rỗng. Những phần tử rỗng thì không có thẻ kết thúc, như thẻ <br>, <hr>,<img>…

Ví dụ:

Sẽ có kết quả:

-Các phần tử trong html có thẻ lồng nhau( phần tử bên trong phần tử khác ).

Ví dụ:

Sẽ có kết quả:

Giải thích:  Từ ví dụ trên ta có thẻ thấy những phần tử sau:

- Phần tử <!DOCTYPE html>: khai báo cho trình duyệt biết kiểu dữ liệu là html.

- Phần tử <head> : bao gồm cặp thẻ <head> và </head> là nơi để chứa các thẻ metadata ví dụ như các thẻ: <meta>, <title></title>. <link>, <style>, <script>…

- Phần tử <html>: định nghĩa toàn bộ văn bản. Nó bảo gồm một thẻ mở <html> và một thẻ đóng </html>

- Phần tử <body>: định nghĩa thân tài liệu. Nó bao gồm một thẻ mở <body> và một thẻ đóng </body>

- Tiếp theo là các thẻ: <h1></h1>, <h2></h2>, <span></span>, <p></p> đã được giới thiệu ở bài trước.

Để học HTML bạn truy cập link: Tài liệu học html

0985 95 0895